Whaea Marama Tuuta, our iwi representative on our advisory board for the Wairarapa rohe

Whaea Marama Tuuta, our iwi representative on our advisory board for the Wairarapa rohe

28 November 2019 - Ruruku Hui At Pae Tū Mōkai ō Tauira, Featherston